European Reflection in Fresco

Erasmus+   Strategic Partnerships for Vocational Education and Training

ENGLISH:

The project European Reflection in Fresco originated as a strategic partnership for vocational education and training among four educational institutions; Wyzsza Szkola Bankowa w Opolu (PL),Oberstufenzentrum II Barnim (GE), Vyšší odborná škola pedagogická aa Střední pedagogická škola v Litomyšli (CZ) and amateur artist association Les Passeurs de fresques (FR), whose main focus of activity is to popularize the ancient art of fresco painting. The main objective of the partnership is to acquire the fresco craft and to include it into their school programs, as well as to spread it within other educational institutions. The project participants were teachers as well as students, though each took part in different stages of the project.

First, students and teachers at each school generated ideas and associations connected to Europeanism and re-blended them into artistic concepts. Then, four completed designs were implemented as a fresco in a public or school ground in each country. And finally, based on the practical project experience, each school extended a selection of facultative art subjects, an art course with elements of fresco technique, and an art course with elements of digital graphic design. These courses took place as intensive project-based activities with focus on creative and technical skills that can be utilized in the further professional careers of educators.

This website is an important output of the project European Reflection in Fresco. Its aim is to inspire and motivate art teachers to explore and try the half-forgotten craft of fresco with their pupils and students and to create original artworks and unforgettable memories.

CZECH:

Projekt Freska - obraz Evropy vznikl jako strategické partnerství v odborném vzdělávání a přípravě mezi čtyřmi vzdělávacími institucemi; Wyzsza Szkola Bankowa w Opolu (PL), Oberstufenzentrum II Barnim (GE), Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola v Litomyšli (CZ) a asociace amatérských umělců Les Passeurs de fresques (FR), jejichž hlavní činností je popularizace starověkého umění fresky. Hlavním cílem partnerství je osvojení si techniky freskové výmalby a její zahrnutí do školních vzdělávacích programů a jeho rozšiřování do dalších vzdělávacích institucí. Účastníky projektu byli učitelé i studenti, kteří se zapojili v různých fázích projektu.

Nejprve studenti a učitelé na každé škole společně diskutovali myšlenky a asociace spojené s evropanstvím a poté je ztvárnili do uměleckých konceptů. Následně tyto čtyři dokončené návrhy posloužili jako předlohy pro fresky ve veřejném prostoru v každé z partnerských zemí. A konečně, na základě praktických zkušeností z projektu, každá škola rozšířila výběr fakultativních uměleckých předmětů, výtvarný kurz s prvky freskové techniky a výtvarný kurz s prvky digitálního grafického designu. Tyto kurzy proběhly jako intenzivní projektové aktivity se zaměřením na tvořivé a technické dovednosti, které lze využít v další profesionální kariéře pedagogů.

Tato webová stránka je dalším důležitým výstupem projektu Freska - obraz Evropy. Jejím cílem je inspirovat a motivovat učitele výtvarné výchovy k probádání a vyzkoušení polozapomenutého řemesla fresky se svými žáky a studenty a k vytváření originálních uměleckých děl a nezapomenutelných vzpomínek z procesu tvorby.

POLISH:

Projekt European Reflection in Fresco powstał jako strategiczne partnerstwo w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego między czterema instytucjami edukacyjnymi; Wyższą Szkołą Bankową w Opolu (PL), Oberstufenzentrum II Barnim (GE), Vyšší odborná škola pedagogická aa Střední pedagogická škola v Litomyšli (CZ) oraz amatorskim stowarzyszeniem artystów Les Passeurs de fresques (FR), którego głównym celem działalności jest popularyzacja starożytnej sztuki malarstwa freskowego.

Głównym celem partnerstwa jest nauka tworzenia fresków i włączenie tej umiejętności do programów kształcenia, a także rozpowszechnianie tej formy sztuki w innych instytucjach edukacyjnych. Uczestnikami projektu są nauczyciele, a także uczniowie, choć każdy z nich brał udział w różnych etapach projektu.

Uczniowie i nauczyciele w każdej ze szkół projektu wygenerowali pomysły związane z europeizmem i połączyli je w koncepcje artystyczne. Cztery ukończone projekty zostały wdrożone jako fresk na terenie publicznym lub szkolnym w każdym kraju. I wreszcie, w oparciu o praktyczne doświadczenie projektowe, każda szkoła rozszerzyła wybór fakultatywnych przedmiotów artystycznych, kurs sztuki z elementami techniki fresku i kurs sztuki z elementami cyfrowego projektowania graficznego. Kursy te odbywały się jako intensywne działania oparte na projektach, koncentrujące się na umiejętnościach twórczych i technicznych, które można wykorzystać w dalszej karierze zawodowej nauczycieli.

Te działania są ważnym elementem projektu European Reflection in Fresco. Ich celem jest inspirowanie i motywowanie nauczycieli sztuki do odkrywania i stosowania zapomnianej sztuki fresku oraz tworzenia oryginalnych dzieł i niezapomnianych wspomnień. 

GERMAN:

FRENCH:

Le projet "European Reflection in Fresco" est né d'un partenariat stratégique pour la formation et l'enseignement professionnels entre trois établissements d'enseignement : Wyzsza Szkola Bankowa w Opolu (PL),Oberstufenzentrum II Barnim (GE), Vyšší odborná škola pedagogická aa Střední pedagogická škola v Litomyšli (CZ) et une association d'artistes amateurs "Les Passeurs de fresques" (FR), dont l'activité principale est de populariser l'art ancien de la peinture à fresque. L'objectif principal du partenariat est d'acquérir la technique de la fresque et de l'inclure dans leurs programmes scolaires, ainsi que de le diffuser dans d'autres établissements d'enseignement. Les participants au projet étaient des enseignants ainsi que des étudiants, bien que chacun ait participé à différentes étapes du projet.

Tout d'abord, les élèves et les enseignants de chaque école ont réfléchi sur l'Europe et ont traduit leurs idées en concepts artistiques. Ensuite, quatre maquettes ont été choisies et mises en oeuvre en fresque sur un mur dans un lieu public ou scolaire dans chaque pays. Et enfin, sur la base de l'expérience pratique du projet, chaque école a ajouté des matières artistiques facultatives : un cours d'art avec des éléments de technique de fresque, et un cours d'art avec des éléments de conception graphique numérique. Ces cours se sont déroulés sous forme d'activités intensives axées sur des projets et sur des compétences créatives et techniques qui peuvent être utilisées dans les futures carrières professionnelles des éducateurs.

Ce site est une réalisation importante du projet "European Reflection in Fresco". Son but est d'inspirer les professeurs d'art et de les motiver pour explorer, avec leurs élèves, la technique partiellement oubliée de la fresque, et de créer avec eux des oeuvres collectives, originales, durables et valorisantes.