Site equipment

Better safe than sorry

ENGLISH

Scaffolding

Choose a safe and mobile scaffolding, which is as wide as the fresco. Thus, several people can work together at the same time. Workers also need enough space for storing the tools, pigments and paintbrushes.

Roofing

If the fresco is implemented outside, we need protection against sun, rain and wind.

Water and electricity access

It is necessary to have a water access at the work site, since water is used all the time not only for mixing the mortar, but also for cleaning the tools.

Electricity access is needed to plug in the electric mixer, but also for the lights to illuminate the work site when it gets dark.

Material and tool storage

Near the fresco site we must organize a good and dry place for storing the sand, lime, painting materials and the tools and equipment. Everybody must know where to find tools and equipment at all times. Well organized place is the prerequisite to the project success.

Lights

Since drying of lime mortar can be unpredictable in various weather conditions, the artists / fresquists may end up working / painting after dark. This possibility requires to be prepared for proper illumination of the work site.

Tools for cleaning

We need brooms, brushes and cloth to clean the work site, tools and the paintbrushes.

Cover for the ground

It is good to be prepared for protecting the ground below the fresco and to have some foils prepared for spreading send to dry.

Tables, chairs to sit, eat and relax

It's vital to have an immediate access to tables and chairs, not only for storage, but also as a place to relax. During the project, artists have regular discussions and give feedback about the participant's needs, desires, and potential issues or problems.

CZECH

Lešení

Vybereme si bezpečné a pojízdné lešení, ideálně na šířku fresky, aby mohlo pracovat několik lidí současně. Potřebujeme také dostatek prostoru pro uložení nářadí, pigmentů a štětců apod.

Zastřešení

Pokud fresku malujeme v exteriéru, použijeme alespoň provizorní ochranu proti slunci, dešti a větru v průběhu práce.

Přívod vody a elektřiny

Na pracovišti je nutný přístup k vodě, která se neustále používá nejen k výrobě malty, ale také k mokření omítky a čištění nářadí.

Pro připojení elektrického míchadla, ale také pro osvětlení pracovního místa po setmění, je nutná elektrická přípojka.

Sklad materiálu a nářadí

V blízkosti fresky musíme zajistit dobré a suché místo pro skladování písku, vápna, malířského a zednického nářadí, pigmentů a dalšího vybavení. Každý musí vědět, kde najde nástroje a vybavení. Dobře organizované pracoviště je předpokladem úspěchu projektu.

Světla

Vzhledem k tomu, že vysychání vápenné malty může být nepředvídatelné za různých povětrnostních podmínek, malíři mohou skončit s prací / malováním až po setmění. Tato možnost vyžaduje také přípravu na správné osvětlení pracoviště.

Vybavení na úklid

Potřebujeme smetáky, kartáče a hadry a houbičky na čištění staveniště, nářadí a štětců.

Plachta na zem / podlahu

Před padající maltou je třeba ochránit povrch pod freskou a připravit si fólie na skladování písku. To nám usnadní následný úklid a zamezí nechtěným škodám.

Stoly, židle k sezení, jídlu a odpočinku

Důležité je také zázemí pro pracovníky. Potřebujeme stoly a židle, nejen pro odkládání věcí, ale také jako místo k občerstvení a odpočinku. Během projektu umělci pravidelně diskutují o díle, potřebách, přáních, ale také o potenciálních problémech, které je potřeba řešit. Ideální je také improvizovaný přístřešek.

POLISH

Rusztowanie

Wybierz bezpieczne i mobilne rusztowanie, które jest tak szerokie jak fresk. Dzięki temu jednocześnie może pracować kilka osób. Pracownicy potrzebują również odpowiednio dużo miejsca na przechowywanie narzędzi, pigmentów i pędzli.

Zadaszenie

Jeśli fresk jest realizowany na zewnątrz, potrzebna jest ochrona przed słońcem, deszczem i wiatrem.

Dostęp do wody i prądu

Konieczny jest dostęp do wody w miejscu pracy, ponieważ woda jest wykorzystywana przez cały czas nie tylko do mieszania zaprawy, ale także do czyszczenia narzędzi.

Dostęp do prądu jest Konieczny do podłączenia miksera elektrycznego, ale także do oświetlenia miejsca pracy po zmroku.

Przechowywanie materiałów i narzędzi

Konieczne jest zorganizowanie bezpiecznego I suchego miejsca w pobliżu fresku do przechowywania piasku, wapna, materiałów malarskich oraz narzędzi i sprzętu. Każdy uczetnik prac powinien mieć do niego dostęp i wiedzieć, gdzie może znaleźć narzędzia i sprzęt. Dobrze zorganizowane miejsce jest warunkiem powodzenia projektu.

Światła

Ponieważ wysychanie zaprawy wapiennej może przebiegać odmiennie w różnych warunkach atmosferycznych, może się okazać konieczne kończenie pracy po zmroku. Sytuacja ta wymaga przygotowania się do odpowiedniego oświetlenia miejsca pracy.

Narzędzia do czyszczenia

Potrzebujemy mioteł, szczotek i szmatek do czyszczenia miejsca pracy, narzędzi i pędzli.

Zabezpieczenie podłoża

Do zabezpieczenia podłoża pod freskiem należy mieć przygotowane do rozłożenia folie zabezpieczające przed zamoczeniem lub pobrudzeniem okolic fresku.

Stoły, krzesła do siedzenia, jedzenia i relaksu

Niezbędny jest dostęp do stołów i krzeseł, nie tylko do pracy, ale także jako miejsca relaksu. Podczas projektu artyści prowadzą regularne dyskusje i udzielają informacji zwrotnych na temat potrzeb, pragnień i potencjalnych problemów lub pytań uczestników.

GERMAN

Gerüst

Wählen Sie ein sicheres und fahrbares Gerüst, das so breit ist wie das Fresko. So können mehrere Personen gleichzeitig zusammenarbeiten. Auch für die Aufbewahrung der Werkzeuge, Pigmente und Pinsel benötigen Sie ausreichend Platz.

Überdachung

Wird das Fresko im Freien umgesetzt, ist der Schutz vor Sonne, Regen und Wind notwendig.

Zugang zu Wasser und Strom

An der Arbeitsstelle ist ein Wasseranschluss erforderlich, da Wasser nicht nur zum Mischen des Mörtels, sondern auch zum Reinigen der Werkzeuge ständig verwendet wird.

Stromanschluss ist erforderlich, um den Elektromixer und die Beleuchtung (falls notwendig) anzuschließen.

Material- und Werkzeuglagerung

In der Nähe des Fresko-Arbeitsplatzes muss ein guter und trockener Ort für die Lagerung von Sand, Kalk, Malmaterial, Werkzeugen und Geräten geschaffen werden. Jeder muss immer wissen, wo Werkzeuge und Geräte zu finden sind. Ein gut organisierter Ort ist die Voraussetzung für den Projekterfolg.

Beleuchtung

Da der Trocknungsprozess von Kalkmörtel bei verschiedenen Wetterbedingungen unterschiedlich lang sein kann, werden die Künstler / Fresquisten eventuell nach Einbruch der Dunkelheit arbeiten / malen müssen. Daher ist die Vorbereitung der Arbeitsstelle mit einer angemessenen Ausleuchtung notwendig.

Werkzeuge zum Reinigen

Wir brauchen Besen, Bürsten und Lappen, um die Baustelle, Werkzeuge und Pinsel zu reinigen.

Abdeckung für den Boden

Es ist gut, um den Boden unter dem Fresko zu schützen, dass einige Folien unter der Baustelle ausgelegt werden.

Tische, Stühle zum Sitzen, Essen und Entspannen

Tische und Stühle sind wichtig, nicht nur zur Aufbewahrung, sondern auch als Ort zum Entspannen. Während des Projekts führen Künstler regelmäßige Diskussionen durch und geben Feedback zu den Bedürfnissen, Wünschen und möglichen Problemen der Teilnehmenden.


FRENCH

Échafaudage

Choisir un échafaudage sûr et mobile, aussi large que la fresque. Ainsi, plusieurs personnes peuvent travailler ensemble en même temps. Les travailleurs ont également besoin de suffisamment d'espace pour poser les outils, les pigments et les pinceaux.

Protection

Si la fresque est réalisée à l'extérieur, il faut une protection contre le soleil, la pluie et le vent.

Accès à l'eau et à l'électricité

Il est nécessaire d'avoir un accès à l'eau sur le chantier, car l'eau est utilisée tout le temps non seulement pour mélanger le mortier, mais aussi pour nettoyer les outils. L'accès à l'électricité est nécessaire pour brancher le malaxeur, mais aussi pour l'éclairage du chantier lorsqu'il fait nuit.

Stockage du matériel et des outils

Près du site de la fresque, il faut disposer d' un endroit pratique et sec pour stocker le sable, la chaux, le matériel de peinture et les outils. Tout le monde doit savoir où trouver les outils et le matériel à tout moment. Un lieu bien organisé est la condition préalable à la réussite du projet.

Éclairage

Étant donné que le séchage du mortier de chaux peut être imprévisible selon les conditions météorologiques, les fresquistes peuvent finir de travailler après la tombée de la nuit. Cette possibilité nécessite d'avoir prévu un bon éclairage du chantier.

Outils pour le nettoyage

Balais, brosses et chiffons sont nécessaires pour nettoyer le chantier, les outils et les pinceaux.

Protection du sol

Il est bon de protéger le sol sous la fresque pour recueillir facilement l'enduit tombé pendant la pose.

Tables, chaises pour s'asseoir, manger et se détendre

Il est important d'avoir un accès immédiat aux tables et aux chaises, non seulement pour le rangement, mais aussi comme endroit pour se détendre. Pendant le projet, les fresquistes ont des discussions régulières et échangent sur les besoins, les désirs et les problèmes rencontrés.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.