Fresco design

Be open minded and put a message into your design

ENGLISH:

Fresco is an inseparable part of architecture. When thinking about the fresco design, we shall consider the whole architectural context of the chosen place, not only the wall itself. Also, if properly done, fresco is durable and long-lasting art piece, which can last for decades and centuries, so the theme of the design should convey a timeless message.

Concerning the fresco design, you must also think about its colors. Not all powder pigments are stable and suitable for chemical reaction with lime. Suitable pigments are ochres, cobalt blue, green earth), but, outdoors, the green resists less than the others. More on that in section Materials - Choice of pigments.

The last, but not least, the design needs to be easy to be separated into daily work phases, so called giornatas, and the authors must bear this in mind when creating the design. Read more about this in chapter Giornata.

CZECH:

Freska je nedílnou součástí architektury. Když uvažujeme o námětu fresky, musíme vzít v úvahu celý architektonický kontext zvoleného místa, nejen samotnou stěnu. Pokud je freska správně provedena, je také trvanlivým uměleckým dílem, které může přežít desítky let a staletí, takže téma obrazu by mělo nést koncept nadčasového poselství.

V souvislosti s návrhem musíme také přemýšlet o jeho barevnosti. Ne všechny práškové pigmenty jsou stabilní a vhodné pro chemickou reakci s vápnem. Vhodnými pigmenty jsou okrové, kobaltově modré, zelené zemité apod.), zelená barva ale venku odolává méně než ostatní. Více o tom najdete v sekci Materials - Choice of pigments.

V neposlední řadě je třeba vytvořit motiv snadno dělitelný do denních pracovních fází, tzv. giornatas, na což musí autoři při tvorbě návrhu pamatovat. Pojednání o této důležité fázi najdete v kapitole Giornata.

POLISH:

Fresk jest nieodłącznym elementem architektury. Myśląc o projekcie fresku, musimy wziać pod uwagę cały kontekst architektoniczny wybranego miejsca, a nie tylko samą ścianę. Jeśli zostanie prawidłowo wykonany, fresk będzie trwałym dziełem sztuki, mogącym cieszyć oczy przez dziesięciolecia lub wieki. Zatem temat projektu powinien zawierać ponadczasowy komunikat. Często o wyjątkowości fresku decydują jego specyficzne kolory. Nie wszystkie dostępne pigmenty są stabilne chemicznie i nadają się do kontaktu z wapnem. Odpowiednie pigmenty dla techniki fresku to np. ochra, siena, kobalt niebieski lub ziemisty zielony. Niestety, ten ostatni wystawiony na działanie słońca blaknie szybciej niż pozostałe kolory.

Więcej na ten temat w sekcji Materiały - Wybór pigmentów.

Ważna uwaga na temat kompozycji fresku. Jego rysunek musi być łatwy do podzielenia na obszary jednodniowej pracy, tak zwane giornaty. Autorzy muszą o tym pamiętać podczas tworzenia projektu. Przeczytaj więcej na ten temat w rozdziale Giornata.

GERMAN:

FRENCH:

La fresque est une partie indissociable de l'architecture. Lors de la conception de la fresque, il faut prendre en compte l'ensemble du contexte architectural du lieu choisi et pas seulement le mur lui-même. De plus, si elle est correctement réalisée, la fresque est une œuvre d'art qui peut durer des décennies voire des siècles, de sorte que le thème de l’œuvre doit transmettre un message intemporel.

Concernant le projet artistique de la fresque, il faut aussi penser à ses couleurs. Tous les pigments en poudre ne sont pas stables et adaptés à la réaction chimique avec la chaux. Les pigments appropriés sont les ocres, le bleu de cobalt, la terre verte, mais, en extérieur, le vert résiste moins que les autres. Plus d'informations à ce sujet dans la section « Matériaux - Choix des pigments ».

La dernière consigne, mais non la moindre : le dessin doit être facile à séparer en phases de travail quotidiennes, appelées giornatas, et les auteurs doivent garder cela à l'esprit lors de la création de la maquette. Voir à ce sujet le chapitre « giornata ».